OCOP là tên viết tắt của cụm từ “One Commune One Product” được hiểu là “Mỗi xã một sản phẩm”. Thủ tướng Chính phủ ban hành OCOP như một chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn nhằm thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và khuyến khích thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Sản phẩm đạt chứng nhận OCOP là sản phẩm đã được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn của OCOP được phân hạng từ 1 sao đến 5 sao.